Všeobecné obchodné podmienky

Vážení zákazníci,

skôr než začnete nakupovať v našom internetovom obchode, prečítajte si  prosím dôkladne naše Obchodné podmienky. Uzavretím objednávky potvrdzujete, že ste sa s nimi zoznámili. Ďakujeme za pochopenie.

 
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.simplysport.sk, www.simplysport.cz.  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.simplysport.sk, www.simplysport.cz je

Biznis inn print, s.r.o.
Bonce 1054
013 32 Dlhé Pole
IČO: 47050039
DIČ: 2023714858
IČ DPH:
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN/SWIFT: SK9711000000002923891680/TATRSKBXXX
 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 58501/L.

 
2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

Objednanie tovaru nieje podmienené registráciou kupujúceho. Heslo a meno, ktorým sa prihlasuje do systému predávajúceho, je známe len kupujúcemu. V prípade jeho straty predávajúci na požiadanie kupujúceho nastaví nové heslo, ktoré kupujúci neskôr zmení podľa svojho uváženia. Objednávky uskutočnené formou e-shopu potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom.  Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o :

- názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
- cene tovaru a forme platby a dopravy
- potrebné údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný

 
3. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

- druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
- tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 
Nezodpovedáme za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou a kuriérom
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- za poškodenie zásielky zavinené poštou a kuriérom.

 
4. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje:


- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu
- zaplatiť za tovar a služby kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 
5. STORNO OBJEDNÁVKY


Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 24 hodín od akceptovania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: info@simplysport.sk alebo na telefónnom čísle  +421 914 334 888.

V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar, nech je zaslaný akýmkoľvek prepravcom, ide o porušenie kúpnej zmluvy. O porušenie kúpnej zmluvy ide tiež, ak si kupujúci zvolil platbu bankovým prevodom, ktorý nevykonal.

V prípade, že sa kupujúci dopustí vyššie uvedeného porušenia kúpnej zmluvy bude povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 €, a tiež poštovné a náklady spojené s dobierkou. Vytvorením objednávky (uzavretím kúpnej zmluvy) kupujúci SÚHLASÍ s týmito obchodnými podmienkami, teda akceptuje aj vyššie uvedenú zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta je splatná do 5-tich dní od doručenia písomnej výzvy k zaplateniu. Zmluvnú pokutu zašle predávajúci kupujúcemu na adresu uvedenú v zmluve.

 
6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru (do 14 dní).

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, FORMULÁR

Meno, priezvisko, titul: .........................................................................................

Adresa bydliska: .........................................................................................

Telefónne číslo/ email: .........................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Biznis inn print, s.r..o., Bonce 1054, 013 32 Dlhé Pole, IČO: 47050039, DIČ: 2023714858, Spoločnosť Biznis inn print, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri OS v Žiline oddieli Sro, Vložka číslo: 58501/L (ďalej len ako „predávajúci“).

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo objednávky a faktúry: .........................................................................

Dátum objednania (vystavenia faktúry): .........................................................................

Dátum prijatia tovaru: .........................................................................

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.simplysport.sk

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia : .......................

Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu: ......................

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:

.................................................................................................................................................

Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):............................................................................

.................................................................................................................................................

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ......................

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ....................................................................

 

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.

V ..................................., dňa ................................, podpis spotrebiteľa .......................................

V ..................................., dňa ................................., podpis predávajúceho...................................


 
7. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA


Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Kontakt pre riešenie reklamácií :

info@simplysport.sk alebo na telefónnom čísle  +421 914 334 888

 
8. PLATOBNÉ PODMIENKY


V internetovom obchode www.simplysport.sk, www.simplysport.cz  sú všetky ceny konečné. Kupujúci má možnosť  uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka - úhradu  za tovar zaplatíte kuriérovi pri prebratí tovaru /príplatok dodanie SR 1€, dodanie ČR  50kč/

Bankový prevod - zjednaná cena za dodanie tovaru je uhradená vykonaním bežného bankového príkazu k úhrade u ľubovoľnej banky, ktorým bude prevedená platba na účet predávajúceho vedený v Tatrabanke, a.s. Podklady k vykonaniu platby (číslo účtu, čiastka, konštantný a variabilný symbol) bude poslaný kupujúcemu po potvrdení objednávky (spravidla do 24 hodín - o prípadnom predĺžení potvrdenia objednávky budete informovaný) v potvrdzovacom e-maily. Tovar bude kupujúcemu expedovaný po pripísaní platby na účet predávajúceho.

Ďalšie platobné metódy: Cardpay, VIAMO, PayPal

 
9. DODACIE PODMIENKY - SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je skladom, Vám pri zaslaní kuriérom UPS expedujeme okamžite ak bola vytvorená objednávka do 12:00 hodiny. Ak tovar je na našom externom sklade tak sa dodanie predlžuje o max 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky na adresu v SR.

Osobný odber - Presný termín a čas sa spresní po telefonickej dohode individuálne so zákazníkom.

Kuriér   - doručenie zásielky do 24 hod. od dňa expedície zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke.

V prípade doručenia tovaru kuriérom Vám bude účtovaný poplatok za dopravu vo výške 3,6 €. Oslobodené od poplatku za dopravu sú objednávky presahujúce 100€.

Pri tovare nad 30kg sa účtuje poplatok za dopravu 7,99€ pri platbe dopredu. Pri platbe za tovar na dobierku sa účtuje ešte dodatočný poplatok 2€. Pri nadrozmernom tovare ktorý sa nedá odviesť štandardnou dopravnou službou do 3,5m sa poštovné určuje na základe dodatočného nacenenia.

Pri tovare s hmotnosťou nad 30kg alebo s dĺžkou nad 330 cm sa nevzťahuje oslobodenie od poplatku pri hodnote nakúpeného tovaru nad 100€.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 
10. DODACIE PODMIENKY - ČESKÁ REPUBLIKA


Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar, ktorý je skladom, Vám pri zaslaní kuriérom expedujeme do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky na adresu v ČR.

Kuriér   - doručenie zásielky do 48 hod. od dňa expedície zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke.

V prípade doručenia tovaru kuriérom Vám bude účtovaný poplatok za dopravu vo výške 250 Kč.

Pri tovare nad 30kg sa účtuje poplatok za dopravu 15,99€ pri platbe dopredu. Pri platbe za tovar na dobierku sa účtuje ešte dodatočný poplatok 2€. Pri nadrozmernom tovare ktorý sa nedá odviesť štandardnou dopravnou službou do 3,5m sa poštovné určuje na základe dodatočného nacenenia.

Pri tovare s hmotnosťou nad 30kg alebo s dĺžkou nad 330 cm sa nevzťahuje oslobodenie od poplatku pri hodnote nakúpeného tovaru nad 100€.

Uvedené ceny platia pre Českú republiku.
11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOVPre úspešné vybavenie Vašej objednávky potrebujeme o Vás vedieť niekoľko základných informácií. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Naša spoločnosť má informačný systém internetového obchodu zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

 

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV:


V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@simplysport.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku, pre stiahnutie formulára.

 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj podmienkami reklamácie pred tým ako vyplnil objednávkový formulár a zároveň potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 5.2.2016.

 

ORGÁN DOZORU A DOHĽADU:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor technickej kontroly výrobkov a spotrebiteľa

Tel.: 041/7632130

Fax.: 041/7632139